DASOL

Si ass responsabel fir eis Webpresenz, den Serverhosting an den Social media.

Brach dir eng Websäit oder een Webshop?
Dann kuckt bei hinnen laanscht ënnert:IT Hëllef

Responsabel fir den Gaming an den Streaming Setup

Brauch dir een néien Computer oder hutt dir een Problem bei ärem Computer oder en geet guer net méi un? 
Dann kuckt bei hinnen laanscht ënnert: